White/Fish/

Kahle Farm

Elbert Lee White Farm

Elbert White

Harrison Fish Farm

Kahle Farm

Jim Kahle